arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Medezeggenschapsraad

 

De MedezeggenschapsRaad (MR) is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school aangaan. Zij bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. De MR waakt tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling.

De MR heeft informatierecht op grond waarvan zij bijvoorbeeld jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied ontvangt. Daarnaast heeft het bevoegd gezag; in het geval van de Don Bosco is dat de directie, de instemming van de MR nodig om besluiten te nemen bij bijvoorbeeld veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school of het vaststellen van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Tenslotte dient het bevoegd gezag de MR om advies te vragen ten aanzien van onder andere besluiten met betrekking tot het meerjarig financieel beleid, het aangaan van duurzame samenwerking met andere organisaties, en aanstelling of ontslag van de schoolleiding. De bevoegdheden van de MR zijn in de wet geregeld en via het reglement vastgesteld.

De MR vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen, zonder spreekrecht, bijgewoond worden.

Meer informatie rondom de MR kan verkregen worden door inzage van het huishoudelijk reglement en het MR-reglement op de website van school. Via het weekbericht en onze website houdt de MR u op de hoogte. Voor MR gerelateerde vragen en input kan desgewenst contact worden opgenomen met de oudergeleding van de MR.

De Don Bosco maakt deel uit van Sarkon, een stichting waarbij 19 scholen aangesloten zijn. Er bestaat uit dien hoofde ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd van verschillende Sarkon scholen. De bovenstaande omschrijving van de rol van de MR is niet uitputtend en slechts bedoeld om een indruk te geven. Meer informatie rondom de MR kan verkregen worden door inzage van het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsreglement.

Voorzitter Sandra van Oers  (ouder, aftredend september 2021)
Secretaris Astrid Moras (leerkracht, aftredend september 2021)
Lid Maaike Moors (ouder, aftredend september 2020)
Lid Margreth Voogel (leerkracht, aftredend september 2020)
Lid Marieke van Duin (leerkracht, aftredend september 2022)
Lid Marjan Jorink (ouder, aftredend september 2022)
   

Download hier het reglement.

Download hier het medezeggenschapsreglement.

 

In de MR?

Bent u geïnteresseerd om ook zitting te nemen in de MR?

 • Kom vrijblijvend als toehoorder naar een vergadering van de MR. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Dan krijgt u een goed beeld van de werkzaamheden van de MR. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de lerarenkamer van de Don Bosco school.
 • Neem vrijblijvend contact op met één van de leden:
  • Maaike Moors, moeder van Twan (groep 7), Dycke (groep 6) en Jurre (groep 3)
  • Marjan Jorink, moeder van Sil (groep 6) en Jet (groep 3)
  • Sandra van Oers, moeder van Mees (groep 7), Roos (groep 6) en Loek (groep 3)

 

Vergaderdata

De MR vergadert in het schooljaar 2019-2020 op onderstaande data. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen, zonder spreekrecht, bijgewoond worden.

 • Dinsdag 1 oktober
 • Donderdag 28 november
 • Woensdag 4 maart
 • Woensdag 22 april
 • Woensdag 3 juni

 

Notulen

Na goedkeuring door de MR-leden kunt u hier de notulen van de MR-vergadering lezen.

MR-vergadering 04-03-2020

MR-vergadering 28-11-2019

MR-vergadering 01-10-2019

MR jaarverslag 2018-2019