arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
Algemeen

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school aangaan. Zij bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. De MR waakt tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling.

De MR heeft informatierecht op grond waarvan zij bijvoorbeeld jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied ontvangt. Daarnaast heeft het bevoegd gezag; in het geval van de Don Bosco is dat de directie, de instemming van de MR nodig om besluiten te nemen bij bijvoorbeeld veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school of het vaststellen van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Tenslotte dient het bevoegd gezag de MR om advies te vragen ten aanzien van onder andere besluiten met betrekking tot het meerjarig financieel beleid, het aangaan van duurzame samenwerking met andere organisaties, en aanstelling of ontslag van de schoolleiding. De bevoegdheden van de MR zijn in de wet geregeld en via het reglement vastgesteld.

De MR vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen, zonder spreekrecht, bijgewoond worden.

Meer informatie rondom de MR kan verkregen worden door inzage van het huishoudelijk reglement en het MR-reglement op de website van school. Via het weekbericht en onze website houdt de MR u op de hoogte. Voor MR gerelateerde vragen en input kan desgewenst contact worden opgenomen met de oudergeleding van de MR.

De Don Bosco maakt deel uit van Sarkon, een stichting waarbij 19 scholen aangesloten zijn. Er bestaat uit dien hoofde ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd van verschillende Sarkon scholen. De bovenstaande omschrijving van de rol van de MR is niet uitputtend en slechts bedoeld om een indruk te geven. Meer informatie rondom de MR kan verkregen worden door inzage van het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsreglement.

Voorzitter Sandra van Oers  (september 2018)
Secretaris Juf Inge Heijerman (september 2019)
Lid Juf Margreth (september 2020)
Lid Juf Anja Schuring (september 2018)
Lid Ellen Besseling (september 2020)
Lid Maaike Moors (september 2020)
   

Downloads

Download hier het reglement.

Download hier het medezeggenschapsreglement.

Vergaderdata

 

5 juli 2018

Notulen

De notulen verschijnen na goedkeuring van de MR op de website.

Notulen MR-vergadering 19-10-2017

Notulen MR-vergadering 30-11-2017

Notulen MR-vergadering 01-02-2017

Notulen MR-vergadering 29-03-2018 – wacht op goedkeuring

Jaarverslag

In het jaarverslag leest u wie zitting namen in de MR, welke onderwerpen zijn besproken in de vergaderingen en welke belangrijke beslissingen zijn genomen.

Jaarverslag MR 2016-2017

 

In de MR?

Bent u geïnteresseerd om ook zitting te nemen in de MR?

Kom vrijblijvend als toehoorder naar een vergadering van de MR. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Dan krijgt u een goed beeld van de werkzaamheden van de MR. De eerstkomende datum vindt u op de website. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de lerarenkamer van de Don Bosco school.

Of: Neem vrijblijvend contact op met één van de leden:

Voorzitter Sandra van Oers, moeder van Siem (groep 7), Mees (groep 6), Roos (groep 4) en Loek(groep 1-2a)
Secretaris Juf Inge Heijerman, leerkracht groep 6
Lid Juf Margreth Voogel, leerkracht groep 1-2a
Lid Juf Anja Schuring, leerkracht groep 4
Lid Ellen Besseling, moeder van Isa(groep 6) en Sophie(groep 4)
Lid Maaike Moors, moeder van Myrthe(groep 7), Twan(groep 5), Dycke(groep 4) en Jurre(groep 1-2a)

De MR vergadert 5-6 keer per jaar.